16-06-2019, 13:30

Người dùng đã có thể thay đổi màu sắc, thay đổi theme trên Google Chrome Canary

Trên phiên bản Google Chrome Canary, người dùng đã có thể thay đổi màu sắc, thay đổi theme trên thanh menu ở trang New Tab.
Người dùng đã có thể thay đổi màu sắc, thay đổi theme trên Google Chrome Canary
Tính năng này có sẵn trong kênh flags - một kênh chứa nhiều tính năng hữu ích bị ẩn đi, do đang được Google thử nghiệm. Để bật tính năng này, bạn hãy làm theo các bước sau:
Và đây là kết quả: