31-03-2015, 23:16

Jquery j360 - Hiển thị sản phẩm 360 độ

Tên gốc : jQuery Plugin For Draggable 360 Degrees Product Image View - j360

 

Sử dụng :

 

1. Thêm đoạn code vào Website :

 

 

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js'></script>

<script type='text/javascript' src='js/j360.js' ></script>

 

 

2. Tạo HTML hiển thị hình ảnh

 

 

<div id='product'> 2

<img src='images/01.jpg' /> 

<img src='images/02.jpg' />

 <img src='images/03.jpg' />

<img src='images/04.jpg' />

 <img src='images/05.jpg' />

 ... 

</div>

 

 

3. Khai báo javascript

 

 

<script type='text/javascript'>

 jQuery(document).ready(function() {

jQuery('#product').j360();

 });

 </script>

 

Chúc bạn thành công !