9-08-2019, 14:20

Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.0, iHTKK 3.7.4, eTax 1.5.7, iTaxViewer 1.5.6

Ngày 4/8/2019, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 4.2.0), Thuế điện tử (eTax 1.5.7), Kê khai thuế qua mạng (iHTKK 3.7.4), Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer 1.5.6) nhằm đáp ứng các quyết định về việc hợp nhất các Chi cục Thuế trực thuộc 16 Cục Thuế.

Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.0, iHTKK 3.7.4, eTax 1.5.7, iTaxViewer 1.5.6

Nội dung nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.0, iHTKK 3.7.4, eTax 1.5.7, iTaxViewer 1.5.6

Cập nhật danh mục cơ quan thuế

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang theo Quyết định 917/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế thành phố Châu Đốc

Thành phố Châu Đốc - Chi cục Thuế khu vực Châu Đốc - Châu Phú
2
Chi cục Thuế huyện Châu Phú
Huyện Châu Phú - Chi cục Thuế khu vực Châu Đốc - Châu Phú
3
Chi cục Thuế huyện Tịnh Biên
Huyện Tịnh Biên - Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn
4
Chi cục Thuế huyện Tri Tôn
Huyện Tri Tôn - Chi cục Thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn
5
Chi cục Thuế thị xã Tân Châu
Thị xã Tân Châu - Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú
6
Chi cục Thuế huyện An Phú
Huyện An Phú - Chi cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú
7
Chi cục Thuế huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Mới - Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân
8
Chi cục Thuế huyện Phú Tân
Huyện Phú Tân - Chi cục Thuế khu vực Chợ Mới - Phú Tân

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định 918/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập

1

Chi cục Thuế thành phố Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
2
Chi cục Thuế huyện Bạch Thông
Huyện Bạch Thông - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
3
Chi cục Thuế huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Mới - Chi cục Thuế khu vực Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới
4
Chi cục Thuế huyện Ba Bể
Huyện Ba Bể - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm
5
Chi cục Thuế huyện Ngân Sơn
Huyện Ngân Sơn - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm
6
Chi cục Thuế huyện Pác Nặm
Huyện Pác Nặm - Chi cục Thuế khu vực Ba Bể - Ngân Sơn - Pác Nặm

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 919/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Đức Trọng
Huyện Đức Trọng - Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương
2
Chi cục Thuế huyện Đơn Dương
Huyện Đơn Dương - Chi cục Thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương
3
Chi cục Thuế thành phố Bảo Lộc
Thành phố Bảo Lộc - Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm
4
Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm
Huyện Bảo Lâm - Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An theo Quyết định 920/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn
Huyện Kỳ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
2
Chi cục Thuế huyện Tương Dương
Huyện Tương Dương - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
3
Chi cục Thuế huyện Anh Sơn
Huyện Anh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
4
Chi cục Thuế huyện Con Cuông
Huyện Con Cuông - Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
5
Chi cục Thuế huyện Quỳ Hợp
Huyện Quỳ Hợp - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
6
Chi cục Thuế huyện Quỳ Châu
Huyện Quỳ Châu - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
7
Chi cục Thuế huyện Quế Phong
Huyện Quế Phong - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
8
Chi cục Thuế thị xã Thái Hòa
Thị xã Thái Hoà - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
9
Chi cục Thuế huyện Nghĩa Đàn
Huyện Nghĩa Đàn - Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
10
Chi cục Thuế thị xã Hoàng Mai
Thị xã Hoàng Mai - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
11
Chi cục Thuế huyện Quỳnh Lưu
Huyện Quỳnh Lưu - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
12
Chi cục Thuế huyện Diễn Châu
Huyện Diễn Châu - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
13
Chi cục Thuế huyện Yên Thành
Huyện Yên Thành - Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
14
Chi cục Thuế huyện Đô Lương
Huyện Đô Lương - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
15
Chi cục Thuế huyện Thanh Chương
Huyện Thanh Chương - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
16
Chi cục Thuế huyện Tân Kỳ
Huyện Tân Kỳ - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
17
Chi cục Thuế huyện Hưng Nguyên
Huyện Hưng Nguyên - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
18
Chi cục Thuế huyện Nam Đàn
Huyện Nam Đàn - Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
19
Chi cục Thuế thị xã Cửa Lò
Thị xã Cửa Lò - Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
20
Chi cục Thuế huyện Nghi Lộc
Huyện Nghi Lộc - Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định 921/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Thuế trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Nghĩa Hành
Huyện Nghĩa Hành - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long
2
Chi cục Thuế huyện Minh Long
Huyện Minh Long - Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Hành - Minh Long

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Điện Biên theo Quyết định 922/QĐ-BTC ngày 31/5/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Mường Chà
Huyện Mường Chà - Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay
2
Chi cục Thuế thị xã Mường Lay
Thị xã Mường Lay - Chi cục Thuế khu vực Mường Chà - Mường Lay
3
Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ
Thành phố Điện Biên Phủ - Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng
4
Chi cục Thuế huyện Mường Ảng
Huyện Mường Ảng - Chi cục Thuế khu vực thành phố Điện Biên Phủ - Mường Ảng

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nội theo Quyết định 923/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn - Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh
2
Chi cục Thuế huyện Mê Linh
Huyện Mê Linh - Chi cục Thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh
3
Chi cục Thuế huyện Ứng Hòa
Huyện Ứng Hòa - Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa- Mỹ Đức
4
Chi cục Thuế huyện Mỹ Đức
Huyện Mỹ Đức - Chi cục Thuế khu vực Ứng Hòa - Mỹ Đức
5
Chi cục Thuế huyện Thanh Oai
Huyện Thanh Oai - Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ
6
Chi cục Thuế huyện Chương Mỹ
Huyện Chương Mỹ - Chi cục Thuế khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 924/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ - Chi cục Thuế khu vực II
2
Chi cục Thuế huyện Long Mỹ
Huyện Long Mỹ - Chi cục Thuế khu vực II
3
Chi cục Thuế thị xã Ngã Bảy
Thị xã Ngã Bảy - Chi cục Thuế khu vực III
4
Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp
Huyện Phụng Hiệp - Chi cục Thuế khu vực III

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Kon Tum theo Quyết định 926/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Kon Plông
Huyện Kon Plông - Chi cục Thuế khu vực số 01
2
Chi cục Thuế huyện Kon Rẫy
Huyện Kon Rẫy - Chi cục Thuế khu vực số 01

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định 927/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Diên Khánh
Huyện Diên Khánh - Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa
2
Chi cục Thuế huyện Khánh Vĩnh
Huyện Khánh Vĩnh - Chi cục Thuế khu vực Tây Khánh Hòa
3
Chi cục Thuế thành phố Cam Ranh
Thành phố Cam Ranh - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa
4
Chi cục Thuế huyện Cam Lâm
Huyện Cam Lâm - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa
5
Chi cục Thuế huyện Khánh Sơn
Huyện Khánh Sơn - Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sơn La theo Quyết định 928/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Mộc Châu
Huyện Mộc Châu - Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ
2
Chi cục Thuế huyện Vân Hồ
Huyện Vân Hồ - Chi cục Thuế khu vực Mộc Châu - Vân Hồ
3
Chi cục Thuế huyện Sông Mã
Huyện Sông Mã - Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp
4
Chi cục Thuế huyện Sốp Cộp
Huyện Sốp Cộp - Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp
5
Chi cục Thuế thành phố Sơn La
Thành phố Sơn La - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
6
Chi cục Thuế huyện Mường La
Huyện Mường La - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Sơn La - Mường La
7
Chi cục Thuế huyện Mai Sơn
Huyện Mai Sơn - Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu
8
Chi cục Thuế huyện Yên Châu
Huyện Yên Châu - Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu
9
Chi cục Thuế huyện Thuận Châu
Huyện Thuận Châu - Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai
10
Chi cục Thuế huyện Quỳnh Nhai
Huyện Quỳnh Nhai - Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai
11
Chi cục Thuế huyện Phù Yên
Huyện Phù Yên - Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên
12
Chi cục Thuế huyện Bắc Yên
Huyện Bắc Yên - Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Long An theo Quyết định 929/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Đức Hòa
Huyện Đức Hòa - Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ
2
Chi cục Thuế huyện Đức Huệ
Huyện Đức Huệ - Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ
3
Chi cục Thuế huyện Tân Thạnh
Huyện Tân Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa
4
Chi cục Thuế huyện Thạnh Hóa
Huyện Thạnh Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tân Thạnh - Thạnh Hóa
5
Chi cục Thuế thị xã Kiến Tường
Thị xã Kiến Tường - Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa
6
Chi cục Thuế huyện Mộc Hóa
Huyện Mộc Hóa - Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa
7
Chi cục Thuế huyện Vĩnh Hưng
Huyện Vĩnh Hưng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng
8
Chi cục Thuế huyện Tân Hưng
Huyện Tân Hưng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Hưng - Tân Hưng
9
Chi cục Thuế huyện Châu Thành
Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ
10
Chi cục Thuế huyện Tân Trụ
Huyện Tân Trụ - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ
11
Chi cục Thuế thành phố Tân An
Thành phố Tân An - Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa
12
Chi cục Thuế huyện Thủ Thừa
Huyện Thủ Thừa - Chi cục Thuế khu vực Tân An - Thủ Thừa

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Yên theo Quyết định 930/QĐ-BTC ngày 04/6/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Sông Hinh
Huyện Sông Hinh - Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa
2
Chi cục Thuế huyện Sơn Hòa
Huyện Sơn Hòa - Chi cục Thuế khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa
3
Chi cục Thuế huyện Tuy An
Huyện Tuy An - Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân
4
Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân
Huyện Đồng Xuân - Chi cục Thuế khu vực Tuy An - Đồng Xuân

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình theo Quyết định 931/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Tuyên Hóa
Huyện Tuyên Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa
2
Chi cục Thuế huyện Minh Hóa
Huyện Minh Hóa - Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa
3
Chi cục Thuế thị xã Ba Đồn
Thị xã Ba Đồn - Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn
4
Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch
Huyện Quảng Trạch - Chi cục Thuế khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn
5
Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới
Thành phố Đồng Hới - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh
6
Chi cục Thuế huyện Quảng Ninh
Huyện Quảng Ninh - Chi cục Thuế khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 932/QĐ-BTC ngày 31/05/2019:

STT
Trước khi sáp nhập
Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế thị xã Gò Công
Thị xã Gò Công - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
2
Chi cục Thuế huyện Gò Công Đông
Huyện Gò Công Đông - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
3
Chi cục Thuế huyện Tân Phú Đông
Huyện Tân Phú Đông - Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông
4
Chi cục Thuế huyện Châu Thành
Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước
5
Chi cục Thuế huyện Tân Phước
Huyện Tân Phước - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Phước
6
Chi cục Thuế thị xã Cai Lậy
Thị xã Cai Lậy - Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy
7
Chi cục Thuế huyện Cai Lậy
Huyện Cai Lậy - Chi cục Thuế khu vực Cai Lậy
8
Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây
Huyện Gò Công Tây - Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo
9
Chi cục Thuế huyện Chợ Gạo
Huyện Chợ Gạo - Chi cục Thuế khu vực Gò Công Tây - Chợ Gạo

Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 997/QĐ-BTC ngày 10/06/2019:

STT

Trước khi sáp nhập

Sau khi sáp nhập
1
Chi cục Thuế huyện Thanh Ba
Huyện Thanh Ba - Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa
2
Chi cục Thuế huyện Hạ Hòa
Huyện Hạ Hòa - Chi cục Thuế khu vực Thanh Ba - Hạ Hòa

Sửa lỗi, cập nhật chức năng

Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/QTT-TNCN) tại bảng kê 05-3BK/QTT-TNCN và tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh: Cập nhật bổ sung ràng buộc khi 2 mã số thuế của người nộp thuế cùng kê khai cho 1 mã số thuế người phụ thuộc trong cùng 1 năm thì sẽ đưa ra cảnh báo.
Chức năng kết xuất tờ khai Đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHT): Cập nhật chức năng “Kết xuất XML” hiển thị đủ dữ liệu “Mã loại hoàn” và “Mã lý do hoàn”.
Chức năng kê khai bổ sung tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN): Cập nhật đúng công thức tính [Số ngày chậm nộp] KHBS tờ khai 03/TNDN đối với doanh nghiệp có năm tài chính bắt đầu từ 01/04.
Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN): Cập nhật hiển thị [Từ tháng - Đến tháng] trên tờ khai đúng với [Từ tháng - Đến tháng] trên màn hình nhập kỳ tính thuế.
Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu cột [15] khi in dữ liệu trên tờ khai mẫu BC26/AC.
Cập nhật hiển thị thông báo các dữ dữ liệu sai đối với chức năng tải bảng kê có dữ liệu lớn tại các tờ khai 01/XSBHDC và 05/QTT-TNCN.
Cập nhật hiển thị đầy đủ dữ liệu khi in tờ khai bổ sung tờ khai 01/NTNN.
Chức năng kết xuất tờ khai cho công ty xổ số, bảo hiểm 01/XSBHDC: Cập nhật đúng dữ liệu của thẻ khi kết xuất tờ khai XML đối với tờ khai quý: lấy theo giá trị ngày bắt đầu của quý, lấy theo giá trị ngày cuối cùng của quý.
Chức năng kết xuất tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản: Cập nhật dữ liệu thẻ khi kết xuất tờ khai đối với tờ khai theo kỳ thanh toán theo nguyên tắc: Kỳ kê khai kiểu quý, lấy theo giá trị [Từ ngày] trên thông tin của kỳ tính thuế.
Từ ngày 05/8/2019, khi lập hồ sơ kê khai thuế phải sử dụng ứng dụng HTKK 4.2.0, iHTKK 3.7.4, eTax 1.5.7, iTaxViewer 1.5.6 thay cho các phiên bản trước đây.