11-10-2017, 18:13

Lệnh bitsadmin addfile trong Windows

Lệnh bitsadmin addfile trong Windows được dùng để thêm file vào nhiệm vụ đã chỉ định.


Cú pháp


bitsadmin /AddFile

Tham số


Tham số
Mô tả
Job
Tên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.
RemoteURL
URL của file trên máy chủ.
LocalName
Tên của file trên máy tính cục bộ. LocalName phải chứa đường dẫn tuyệt đối cho file đó.

Ví dụ


Hãy thêm một file vào nhiệm vụ. Lặp lại hành động này cho từng file bạn muốn thêm. Nếu nhiều nhiệm vụ sử dụng myDownloadJob làm tên chung, bạn phải thay thế myDownloadJob bằng GUID của nhiệm vụ, để định danh của nhiệm vụ đó duy nhất.


C:>bitsadmin /addfile myDownloadJob http://downloadsrv/10mb.zip c:10mb.zip

Xem thêm: