11-09-2013, 14:53

Hưỡng dẫn cài đặt Gmail trên Outlook 2010

Bước 1 : Tất nhiên các bạn phải có bộ cài đặt đầy đủ phần mềm Office của Microsoft. Chạy phần mềm Outlook của Microsoft :

Cửa sổ giới thiệu Outlook 2010

Cửa sổ giới thiệu

Bước 2 : Tiên hành chọn 'Yes' và ấn 'Next' để xác minh cài đặt phần mềm

Xác minh cài đặt phần mềm Outlook

Xác minh cài đặt phần mềm Outlook

Bước 3 : Chọn 'Manually configure server settings or additional server types' Tiếp tục ấn 'Next'

Chọn cấu hình cài đặt Outlook 2010

Chọn cấu hình cài đặt Outlook 2010

Bước 4 : Giữ mặc định 'Internet Email' và ấn 'Next'

Cài đặt Server Internet Email

Chọn mặc định 'Internet E-mail'

Bước 5 : Đây là bước quan trọng nhất cấu hình Email để hoàn thành mục này bạn cần có các thông tin tối thiểu của dịch vụ Gmail :

Địa chỉ mail: ví dụ của trangcongnghe.com là thuthuat@trangcongnghe.com
Mật khẩu (password)
Incomming mail server: pop.gmail.com
Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com

Cấu hình GMail trên Outlook

Cấu hình tùy chọn trong Outlook 2010

Cấu hình tùy chọn OutSMTP

Cấu hình cổng tùy chọn trong Outlook 2010

Cấu hình cổng SSL trên Outlook

Bước 6 : Kiểm tra Email bằng ấn nút 'Test Account Settings...'

Kiểm tra cấu hình Outlook 2010

Kiểm tra cấu hình Outlook 2010

Sau khi cấu hình các bước nay, bạn nhấn 'Next' và 'Finish' để hoàn thành việc cài đặt. Từ bay giờ bạn có thể dùng MS Outlook để gởi nhận mail.

Chúc các bạn thành công !
Mr.Vinh