Chip Van Gogh của AMD sẽ được hỗ trợ đồ họa DDR5 và Navi 2

Chip Van Gogh của AMD sẽ được hỗ trợ đồ họa DDR5 và Navi 2