8-10-2017, 09:39

SKT vs AHQ - World Championship 2017 - SK telecom T1 vs ahq e-Sports Club

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht