6-10-2017, 23:18

AHQ vs C9 - World Championship 2017 - ahq e-Sports Club vs Cloud9

Youtube - Liên minh huyền thoại - lol - lmht